1. TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı:www.petkolik.com

Adres:—-

Mersis:—-

Telefon:—-

E-posta adresi:—-

1.2. ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:—- —-

Teslimat Adresi:—-

Telefon:—-

E-posta adresi:—-

2. TANIMLAR

İşbu Form’un uygulanmasında ve yorumlanmasında tamamı ya da ilk harfi büyük harfle yahut tamamı küçük harfle yazılması fark etmeksizin aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI: Bir Mal veya Hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Bakanlık: Ticaret Bakanlığı’nı,

Form:İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu

www.petkolik.com: SATICILAR’ın Ürün ve/veya Hizmet sunduğu Platform’u sağlayan aracı hizmet sağlayıcısı olan www.petkolik.com’u

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Platform: www.petkolik.com alan adlı internet sitesini,

SATICI: www.petkolik.com alan adlı internet sitesini,

Sipariş Veren: Bir Mal veya Hizmeti Platform üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Sözleşme: SATICI ve ALICI arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Taraflar: SATICI ve ALICI’yı,

Ürün/Ürünler: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni.

3. FORMUN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Form, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Form’un konusu, ALICI ile SATICI arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin, tüketicilerin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. İşbu Form’un Taraflar’ı işbu bilgilendirme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Form, Taraflar’ın ayrı ayrı www.petkolik.com ile akdetmiş oldukları Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ile Üyelik Sözleşmeleri hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Taraflar işbu Form’a www.petkolik.com’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Form kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

4. ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Unvanı: www.petkolik.com

E-posta adresi: [email protected]

5. FORM KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

5.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, markası, rengi, adedi, vb.) www.petkolik.com’e ait Platform’da yer almaktadır.

5.2. Platform’da yer alan fiyatlar satış fiyatıdır ve güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak yer edinen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3. Form ve/veya Sözleşme konusu Ürün/Ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teslimat Adresi: —-

Teslim Edilecek Kişi: —- —-

Fatura Adresi: —-

(Fatura sipariş teslimatı sırasında sipariş ile birlikte teslim edilecektir.)

Sipariş Tarihi: –/–/–

Teslim Şekli: Kargo

Ödeme Şekli: Kredi Kartı

5.4. Aksi kararlaştırılmamışsa, Ürün veya Ürünlerin teslimatına ilişkin kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim, harç ve ilgili ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir. SATICI, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

5.5. Ürün bedeli, SATICI adına, PAYTR Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından ALICI’dan tahsil edilmektedir. ALICI malın bedelini PAYTR Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye ödemekle Ürün bedelini SATICI’ya ödemiş sayılacak ve ALICI bir daha ödeme yükümlülüğü altına girmeyecektir. ALICI’nın ilgili mevzuat kapsamında iade hakları saklıdır.

6. ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

Sipariş Tarihi: –/–/–

Teslim Alacak Kişi:—- —-

Teslim Şartları Ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, işbu Form ve/veya Sözleşme konusu Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde m.1.1’deki iletişim kanalları vasıtasıyla SATICI’ya bildirimde bulunulması ve Ürünün işbu Form’un 8. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılabileceği Ürünlerde ise kullanım, mutat kullanım sınırlarını aşmamalıdır.

7.2. Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda,

 1. a) ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

7.3. www.petkolik.com, işbu Form’un ve Sözleşme’nin tarafı olmadığından www.petkolik.com’ya karşı cayma hakkı kullanılamaz veya www.petkolik.com’den bedel iadesi talep edilemez. Ürünün SATICI’ya iade amacıyla teslimi anında, Ürün bedelinin halen İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’iın hesabında olması durumunda, Ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

7.4. ALICI iade edeceği Mal/Hizmeti işbu Form’da belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece, kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI Ürünü herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı Form’da belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

7.5. Cayma hakkının kullanılması halinde,

 1. a) ALICI veya 3. kişiye teslim edilen Ürünün faturası,
 2. b) İade formu,
 3. c) İade edilecek Ürün/Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

7.6. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu Ürünü 10 (on) günlük süre içerisinde malı SATICI ya da SATICI’nın yetkilendirmiş olduğu kişiye iade etmesi gerekmektedir.

7.7. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri uyarınca ALICI aşağıda belirtilen sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya www.petkolik.com‘ın kontrolünde olmayan Mal veya Hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
 4. d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. e) Tesliminden sonra başka Ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen Hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan Hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, Platform’da işbu Form konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla ulaştırabilir. Şikayetin iletilmesi halinde sorunun çözülmesi için mümkün olan destek sağlanır.

9.2. ALICI, Platform’da birden fazla mağazadan tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. SATICI, ALICI’nın farklı mağazadan aldığı Ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecek ve her bir Ürün için ayrı fatura kesebilecektir.

9.3. İşbu Form ve/veya Sözleşme konusu her bir Ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir Ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı Ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile ALICILAR’a göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın Ürün’ü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

9.4. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde bir ibare içeren Ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup ilgili ibare herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler yasal mevzuat uyarınca en geç 30 (otuz) gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

9.5. Ürünlerin, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.

9.6. ALICI, Ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

9.7. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm yasal hakları saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

9.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusuru olmaksızın yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI teslim edilen Ürünü teslimat tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu durumda nakliye giderleri ALICI’ya aittir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer hakları saklıdır.

9.9. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.

9.10. Sipariş Veren, siparişini iptal etmek isterse www.petkolik.comile iletişime geçerek verilen siparişi iptal edebilecektir. İptal edilen siparişler www.petkolik.com tarafından onaylandıktan sonra SATICI tarafından para iadesi yapılacaktır. Sipariş iptal işlemi yapılabilmesi için siparişin kargoya çıkmamış olması gerekmektedir.

9.11. SATICI 12. maddede belirtilen mücbir sebepler dışında haklı bir nedenle Form/Sözleşme konusu Ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Form/Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. ALICI, Platform’a verdiği kişisel ve sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, www.petkolik.com’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

10.2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri olarak tanımlanabilecek bilgiler; sipariş almak, Ürün ve Hizmetleri sunmak, Ürün ve Hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, Ürünler ve Hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için www.petkolik.com, iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve işlenebilir.

10.3. ALICILAR’a, yasal mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün ve Hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için www.petkolik.com tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.

10.4. ALICI tarafından Platform’da girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler için www.petkolik.com tarafından sağlanır. Platform’a girilen bilgi ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasında yazılım firması KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nın sorumluluğu saklıdır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

11. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; diğer üçüncü sahışlara ait olanlar hariç; tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları www.petkolik.com’ya aittir.

12. MÜCBİR SEBEPLER

SATICI, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya www.petkolik.com’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) nedeni ile Form ve/veya Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Form ve/veya Sözleşme konusu Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Form’dan ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Bakanlıkça ilan edilen üst limite kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, üst limiti aşan uyuşmazlıklarda ise öncesinde zorunlu arabuluculuğa başvurulmak suretiyle Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu Form, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yukarıdaki bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.Sipariş bilgisi içeren alanlar sipariş anında doldurulacaktır.